"Y" - Aritar Bastet

Birth date: 20.3.2021
s: Fury Aritar Bastet
d: Tullamore Aritar Bastet

Yack - M, black sable,HD/ED normal,BH-VT
Yango - M, black sable
Yukon - M, all black
Yamara - F, black sable
Yamba - F, black sable
Yassa - F, all black,HD/ED normal,LÜV-typ 0
Yelta - F, black sable
Yena - F, all black


Yack - 2,5 years


Yack - 2,5 years


Yack - 18 months


Yack - 18 months


Yack - 18 months


Yack - 18 months


Yack - 6 months


Yack - 5 months


Yack - 10 weeks


8 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


3,5 weeks


3,5 weeks


3,5 weeks


3,5 weeks


3,5 weeks


9 days - males


9 days - males


9 days - females


9 days - females


1 day


1 day - males


1 day - females