"V" - Aritar Bastet

Birth date: 18.11.2020
s: Fury Aritar Bastet
d: Dita Aritar Bastet

Vac - M, black and tan
Vinto - M, black and tan
Volte - M, black and tan
Viveca - F, black and tan


Viveca - 4 months


Viveca - 4 months


Volte - 3 months


Volte - 3 months


7 weeks


7 weeks


7 weeks


7 weeks


7 weeks


4 weeks - males


4 weeks - female


19 days - males


19 days - female


10 days - males


10 days - males


10 days - female


4 days - males


4 days - males


4 days - female