"V" - Aritar Bastet

Birth date: 16.1.2017
s: Gold Aritar Bastet
d: Jawa Aritar Bastet

Vait - M,black sable
Vice - M, black sable
Vany - F, black sable
Verona - F, black sable
Vicky - F, black sable
Vilma - F, black sable,DM-N/N


Vice - 7 months


Vice - 7 months


Vice - 7 months


Vilma - 5 months


Vilma - 4,5 months


Vilma - 4,5 months


Vilma - 4,5 months


Vilma - 4 months


Vilma - 4 months


Vilma - 3 months


Vice - 9 weeks


7 weeks


7 weeks


7 weeks


7 weeks


7 weeks


7 weeks


7 weeks


7 weeks


7 weeks


4,5 weeks


4,5 weeks


4,5 weeks


4,5 weeks


3 weeks - males


3 weeks - females


11 days


11 days


2 days