"M" - Aritar Bastet

Birth date: 14.8.2019
s: Knox vom Eisernen Kreuz
d: Chance-Shi Aritar Bastet

Mako - M, all black
Mayhem - M, black sable
Medox - M, black sable
Maya - F, all black
Megie - F, black sable
Moxie - F, black sable


Maya - 6 months


Medox - 5 months


Mayhem - 4 months


Mayhem - 4 months


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


5 weeks


3 weeks


3 weeks


3 weeks


3 weeks


3 weeks


3 weeks


11 days


11 days