"F" - Aritar Bastet

Birth date: 6.12.2021
s: Fury Aritar Bastet
d: Kaja Aritar Bastet

Feudal - M, black sable
Figo - M, black sable
Finta - F, black sable


3,5 weeks


3,5 weeks


3,5 weeks


3,5 weeks


17 days - males


17 days - female


1 week


2 days - males


2 days - males


2 days - female