"C" - Aritar Bastet

Birth date: 16.2.2018
s: Drako Blendy
d: Kaja Aritar Bastet

Caro - M, black sable
Cassidy - M, black sable
Cato - M, black sable,HD/ED a normal,BH,FPr3
Claus - M, black sable
Cilka - F, black sable,HD/ED a normal,very good,BH,IGP3


Cato - 3,5 years


Cato - 3,5 years


Cilka - 2 years


Cilka - 2 years


Cilka - 20 months


Cilka - 20 months


Claus - 20 months


Claus - 15 months


Claus - 15 months


Claus - 15 months


Cilka - 15 months


Cilka - 15 months


Cato - 15 months


Cato - 15 months


Cato - 15 months


Claus - 10 months


Claus - 10 months


Cato - 7 months


Cilka - 5 months


Cilka - 5 months


Cilka - 5 months


Cilka - 5 months


Caro - 4 months


Cassidy - 3 months


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


6 weeks


3 weeks


3 weeks


3 weeks


3 weeks


12 days


12 days


12 days


1 day


1 day