"V" - Aritar Bastet

Datum narození: 18.11.2020
o: Fury Aritar Bastet
m: Dita Aritar Bastet

Vac - P, černý,znaky
Vinto - P, černý,znaky
Volte - P, černý,znaky
Viveca - F, černá,znaky


Viveca - 4 měsíce


Viveca - 4 měsíce


Volte - 3 měsíce


Volte - 3 měsíce


7 týdnů


7 týdnů


7 týdnů


7 týdnů


7 týdnů


4 týdny - psi


4 týdny - fenka


19 dní - psi


19 dní - fenka


10.den - psi


10.den - psi


10.den - fenka


4.den - psi


4.den - psi


4.den - fenka